gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Anunt angajare - asistent social jud. Iasi

 

Primăria comunei Mogoșești, județul Iași, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de asistent social (COD COR 263501), în cadrul Compartimentului de asistență socială, astfel:

- în data de 18.12.2019, ora 10,00 – proba scrisă,

- în maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Condiții generale și specifice de participare:

 

 • Condiții generale:

 La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condițiile generale prevăzute de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 • Condiţiile specifice: 
 1. Condiții de studii și experiență:

- studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale

- aviz de exercitare a profesiei de asistent social eliberat de CNASR (sau adeverință eliberată de CNASR privind depunerea cererii de solicitare a avizului de exercitare a profesiei)

 • Vechime în specialitatea studiilor: - 2 ani

 

 1. Alte abilități, aptitudini, competențe:

- Competențe TIC: MS Office (Word, Excel) – utilizator independent

- Limbi străine: engleză – minim utilizator elementar nivel A2 (înțelegere, vorbire, scriere)

- competențe de comunicare scrisă şi verbală, de relaționare;

- abilități de lucru individual și în echipă;

- abilități pentru munca în condiții de stres, în situații de urgență sau neprevăzute;

- atitudine pozitivă, motivatoare.

 

III. Atribuțiile postului: Identificarea şi evaluarea nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup şi elaborarea planurilor de intervenție pentru prevenirea, combaterea şi soluționarea situațiilor de dificultate. Responsabilitățile specifice sunt detaliate în fișa postului.

 

Dosarul de concurs:

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) formularul de înscriere la concurs;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;
 8. h) declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

În cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs sau se poate descărca de pe site-ul www.mogosesti-primaria.ro la secțiunea Anunțuri concurs.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării/afişării anunţului (în perioada , după următorul program: luni – joi între orele 8,00 – 15,00, vineri între orele 8,00 – 13,00 ).

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune personal sau prin mandatar, cu procură autentificată, la sediul Primăriei comunei Mogoșești din Str.Primăriei nr.6 – birou secretariat, telefon  0232 294411 int.200 sau la adresa de e-mail: contact@mogosesti-primaria.ro

 

Recomandări privind transmiterea dosarului de concurs prin serviciul electronic:

 • volumul total al documentelor atașate dosarului de concurs să nu depășească 15 MB;

vor fi utilizate adrese de e-mail la expeditor care nu sunt generate automat de aplicaţii sau site-uri web (cum ar fi cele generate de site-urile web de transfer fişiere în care se anunţă link-urile de descărcare a fişierelor);

 • nu se vor transmite ataşamente cu extensiile .exe, .com sau .lnk;
 • nu se vor transmite ataşamente parolate;
 • obligatoriu în subiectul mesajului se vor scrie:

- numele persoanei participante (ex.ION ION);

- postul pentru care concurează

 • în subiectul sau corpul mesajelor să nu fie link-uri către site-uri web;
 • documentele transmise prin transfer de fişiere online nu vor fi descărcate.

 

Bibliografie obligatorie:

 1. Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 2. HG nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
 3. HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordin comun al ministrului muncii şi justiţiei sociale, ministrului sănătăţii și ministrului educaţiei naţionale nr.393/630/4236/2017 pentru aprobarea protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei;
 5. Ordinul nr.1086/2018 din 20 februarie 2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București
 6. Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.29/03.01.2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale.

 

Modalitatea de desfășurare a concursului

Concursul se desfăşoară în trei etape succesive după cum urmează:

a) depunerea dosarelor de înscriere la concurs de către candidați, în perioada 25.11.2019 – 6.12.2019;

b) selecţia dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii condiţiilor generale şi specifice de participare la concurs, se va realiza în perioada 9 – 10.12.2019, astfel încât la data de 11.12.2019 se va afişa rezultatul acesteia la sediul și pe site-ul UAT, folosind sintagma ,,admis” sau ,,respins”, însoţită de motivul respingerii dosarului, după caz;

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun în maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la data și ora afişării rezultatelor selecţiei dosarelor, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va afişa rezultatul final în termen de maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

c) proba scrisă va avea loc în data de 12.2019, ora 10,00;

La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi “admis” la rezultatul final al selecţiei dosarelor. Rezultatul probei ,,scrise” va fi afişat la sediul și pe site-ul UAT, în data de 18.12.2019, cu precizarea punctajului obţinut şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”;

d) interviul va avea loc în maxim 4 zile lucrătoare de la data probei scrise.

La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi “admis” la rezultatul final de la proba ,,scrisă”.

Sunt declaraţi admişi la proba ,,scrisă” şi la ,,interviu” candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, din maximum 100 de puncte. Rezultatele probelor de concurs vor fi afişate la sediul și pe site-ul UAT, cu precizarea punctajului şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”, precum şi ora la care se afişează.

După afişarea rezultatelor obţinute la proba ,,scrisă” şi ,,interviu”, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare (24 de ore) de la data și ora afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Contestaţiile se depun prin secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Primăria comunei Mogoșești.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse atât la proba ,,scrisă” cât şi la ,,interviu” se face prin afișarea la sediul și pe site-ul UAT, în maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la data expirării termenului de contestaţie.

În cazul în care nu sunt depuse contestaţii la proba ,,scrisă”, data şi ora programării susţinerii ,,interviului” pot fi modificate, la solicitarea candidaţilor consemnată în scris şi cu acordul comisiei de concurs.

Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră ,,admis” la concurs, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

 

 

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30