gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Cabinete individuale

1. Documente necesare pentru inregistrarea formelor independente de exercitare a profesiei de asistent social

2. Taxe 

3. Procedura si conditii

 

 

Cabinetul individual de asistenţă socială se constituie, se declară şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile art. 9 şi următoarele din Legea nr. 466/2004.

Prin cabinet individual de asistenţă socială se înţelege forma de exercitare a profesiei de asistent social cu drept de liberă practică, constituită şi declarată în baza dreptului de liberă practică, de către asistentul social atestat, în vederea prestării serviciilor de asistenţă socială, înregistrată în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a.

Cabinetul individual de asistenta sociala este individualizat prin:

a) denumire, care va cuprinde numele şi prenumele titularului cabinetului individual, urmată de sintagma "cabinet individual de asistenţă socială";

b) sediul profesional declarat;

c) codul de înregistrare, atribuit prin înregistrarea în Registrul naţional al asistenţilor sociali cu drept de liberă practică din România, partea a II-a.

Cabinetul individual de asistenţă socială poate angaja asistenţi sociali cu drept de liberă practică atestaţi şi personal auxiliar, în baza unor contracte individuale de muncă sau a altor forme contractuale, în condiţiile legii.

Cabinetul individual de asistenţă socială prestează numai acele servicii de asistenţă socială pentru care asistenţii sociali cu drept de liberă practică titulari sau salariaţi în cadrul cabinetului au fost atestaţi, potrivit reglementărilor în vigoare.


Documente necesare pentru inregistrarea formelor independente de exercitare a profesiei de asistent social

a) actul constitutiv al cabinetului individual de asistenţă socială, potrivit anexei nr. 3, contractul de asociere, potrivit anexei nr. 4 sau actul constitutiv al societăţii civile profesionale (contractul de societate civilă profesională), potrivit anexei nr. 5, după caz (în doua exemplare originale);

b) atestatele de liberă practică ale asistenţilor sociali titulari ai formei independente de exercitare a profesiei de asistent social (fotocopie, semnată de către titular(-i) pentru conformitate cu originalul);

c) consimțământ în vederea prelucrării datelor cu caracter personal (formular);

d) dovada deţinerii legale a spaţiului ce constituie sediul profesional şi/sau punctul de lucru al formei independente de exercitare a profesiei de asistent social, precum şi schiţa spaţiului (original sau copie legalizată); Dovada spatiului va fi insotita de contract de comodat (sau alta forma de contract acceptate de parti) incheiat intre detinatorii spatiului si forma independent de exercitare a profesiei in curs de constituire.);

e) dovada patrimoniului sau capitalului social subscris şi vărsat, respectiv dovada aporturilor în natură (fotocopie, semnată de către titular(-i) pentru conformitate cu originalul); ex: o factura pentru achizitionarea unui obiect de inventor sau un extras de cont cu o suma minima de 500 lei;

f) dovada achitării taxei de înregistrare (fotocopie, semnată de către titular(-i) pentru conformitate cu originalul);

g) opis, cuprinzând documentele depuse la dosar, semnat şi datat de către titular(-i);

h) dosar cu şină.

 

Dosarele complete inregistrate la CNASR cu cel tarziu doua zile inainte de data intrunirii Comisiei de avizare si atestare profesionala vor intra in analiza. Caledarul sedintelor este afisat pe site aici - https://cnasr.ro/sedinte-birou-executiv 

 

pdf_icon.jpg  1. Norme privind infiintarea si organizarea formelor independente de exercitare a profesiei de asistent social

pdf_icon.jpg  2. Anexa nr. 3 - 2018

pdf_icon.jpg  3. Anexa nr. 4 - 2018

pdf_icon.jpg  4. Anexa nr. 5 - 2018

pdf_icon.jpg  5.Consimțământ în vederea prelucrării datelor cu caracter personal

 

 

Taxe

a) Taxa analizare dosar pentru infiintarea formelor independente de exercitare a profesiei (cabinet individual, cabinet asociat sau societate civila profesionala in asistenta sociala) - 300 lei;

b) Cotizatie anuala pentru cabinetele individuale de asistenta sociala - 225 lei;

c) Cotizatie anuala pentru societatile civile profesionale in asistenta sociala sau a cabinetelor asociate in asistenta sociala - 450 lei;

 

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30

Bld-ul General Gheorghe Magheru, nr. 31, et. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010325

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940