gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Financiar

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor privind stabilirea cuantumului taxelor şi cotizaţiilor anuale obligatorii, necesare acoperirii cheltuielilor de funcționare și altor activități conexe și a cuantumului sumelor ce se alocă sucursalelor pentru desfășurarea activității curente a acestora


     În temeiul dispoziţiilor art. 27 lit. k) din Legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului social şi dispoziţiilor art. 51, alin. (2) lit. g) și art. 46, alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali,


Consiliul Naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali h o t ă r ă ş t e:

     Art. 1. Se aprobă Normele privind stabilirea cuantumului taxelor şi cotizațiilor obligatorii, necesare acoperirii cheltuielilor de funcționare și altor activități conexe pentru anul 2022, respectiv până la organizarea următoarei ședinte a Consiliului Național, potrivit anexei la prezenta hotărâre.

     Art. 2. (1) Se menţin procentele privind sumele alocate pentru desfășurarea activitățiilor curente ale sucursalelor teritoriale, după cum urmează:

a) Dacă se înregistrează încasări de 100% din totalul cotizațiilor datorate de asistenții sociali care plătesc cotizație, un procent de 30% revine sucursalei teritoriale;
b) Dacă se înregistrează încasări între 75% - 100% din totalul cotizațiilor datorate de asistenții sociali care plătesc cotizație, un procent de 25% revine sucursalei teritoriale;
c) Dacă se înregistrează încasări între 50%  - 75 % din totalul cotizațiilor datorate de asistenții sociali care plătesc cotizație, un procent de 20% revine sucursalei teritoriale;
d) Dacă se înregistrează încasări sub 50% din totalul cotizațiilor datorate de asistenții sociali care plătesc cotizație, un procent de 15% revine sucursalei teritoriale.
(2) În stabilirea procentelor aferente sucursalelor teritoriale se va avea ca bază de calcul valoarea cotizațiilor totale încasate pentru anul anterior.

     Art. 3.  Se mandatează preşedintele Colegiului în vederea emiterii de decizii, pentru punerea în aplicare şi detalierea prezentei hotărâri.

     Art. 4. – Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data aprobării acesteia şi va fi comunicată membrilor prin afişare pe site-ul web al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.


Preşedinte

Doru BUZDUCEA

 

 

 

 

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Normelor privind stabilirea cuantumului taxelor şi cotizaţiilor anuale obligatorii, necesare acoperirii cheltuielilor de funcționare și altor activități conexe și a cuantumului sumelor ce se alocă sucursalelor pentru desfășurarea activității curente a acestora 

 

 

     În temeiul dispoziţiilor art. 27 lit. k) din Legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului social şi dispoziţiilor art. 51, alin. (2) lit. g) și art. 46, alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali,

 

 

Consiliul Naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali h o t ă r ă ş t e: 

 

     Art. 1. Se aprobă Normele privind stabilirea cuantumului taxelor şi cotizațiilor obligatorii, necesare acoperirii cheltuielilor de funcționare și altor activități conexe pentru anul 2021, respectiv până la organizarea următoarei ședinte a Consiliului Național, potrivit anexei la prezenta hotărâre.

     Art. 2. (1) Se menţin procentele privind sumele alocate pentru desfășurarea activitățiilor curente ale sucursalelor teritoriale, după cum urmează:

  a) Dacă se înregistrează încasări de 100% din totalul cotizațiilor datorate de asistenții sociali care plătesc cotizație, un procent de 30% revine sucursalei teritoriale;

  b) Dacă se înregistrează încasări între 75% - 100% din totalul cotizațiilor datorate de asistenții sociali care plătesc cotizație, un procent de 25% revine sucursalei teritoriale;

  c) Dacă se înregistrează încasări între 50%  - 75 % din totalul cotizațiilor datorate de asistenții sociali care plătesc cotizație, un procent de 20% revine sucursalei teritoriale;

  d) Dacă se înregistrează încasări sub 50% din totalul cotizațiilor datorate de asistenții sociali care plătesc cotizație, un procent de 15% revine sucursalei teritoriale.                                                                                                (2) În stabilirea procentelor aferente sucursalelor teritoriale se va avea ca bază de calcul valoarea cotizațiilor totale încasate pentru anul anterior.

     Art. 3.  Se mandatează preşedintele Colegiului în vederea emiterii de decizii, pentru punerea în aplicare şi detalierea prezentei hotărâri.

     Art. 4. – Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data aprobării acesteia şi va fi comunicată membrilor prin afişare pe site-ul web al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.

 

Preşedinte

Doru BUZDUCEA

 

Bucureşti, 14 mai 2021
Nr. 2

Anexa nr.1

 

Normele privind stabilirea cuantumului taxelor şi cotizațiilor obligatorii, necesare acoperirii cheltuielilor de funcționare și altor activități conexe pentru anul 2021

 

      Art. 1. Taxele necesare acoperirii costurilor de funcţionare şi organizare a activităţii Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali se achită în mod obligatoriu de către asistenţii sociali care solicită eliberarea documentelor profesionale sau realizarea unor activităţi specifice, după cum urmează:

  

Denumire Cuantum
Taxă pentru analizarea cererii pentru obţinerea avizului de exercitare a profesiei de asistent social/ atestatului de liberă practică in asistența socială 150 lei
Taxă de eliberare a certificatului de recunoaștere internațională 150 lei
Taxă de analizare a cererii/dosarului pentru înfiinţarea şi înregistrarea formelor independente de exercitare a profesiei de asistent social (cabinet individual, cabinete asociate sau societate civilă profesională de asistenţă socială) 300 lei
Taxă eliberare adeverinţă 50 lei

     

     Art. 2. (1) Cotizațiile datorate Colegiului Național al Asistenților Sociali, pentru anul 2021, se achită cel târziu până la data de 31 decembrie 2021, după cum urmează:

 

Denumire Cuantum
Cotizație de membru 10 lei/luna
Cotizație cabinet individual de asistenţă socială 225 lei/an
Cotizație cabinete asociate de asistenţă socială 450 lei/an
Cotizație societate civilă profesională de asistenţă socială 450 lei/an

(2) Cotizațiile prevăzute la alin. 1, se calculează prin raportare la numărul de luni calendaristice în funcţie de situaţie

 

     Art. 3. Taxele datorate pentru alte activități profesionale, se achită după cum urmează:

Denumire Cuantum
Taxă de avizare a furnizorilor de formare profesională 500 lei
Taxa de reavizare a furnizorilor de formare profesională 225 lei
Taxă de eliberare a certificatului de participare (se achită de către furnizorul de formare profesională continuă) 5 lei/credit profesional

 

     Art. 4. Se acordă, la cerere, reduceri/scutiri pentru următoarele situații:

     a) soţii sau rudele de până la gradul II, inclusiv care se gospodăresc împreună și care solicită eliberarea avizului de exercitare a profesiei sau a atestatului de liberă practică, achită o singură taxă pentru analizarea cererii pentru obţinerea avizului de exercitare a profesiei de asistent social/ atestatului de liberă practică in asistența socială şi o singură cotizaţie anuală de membru;

     b) persoanele care solicită inregistrarea, în anul promovării examenului de licenţă, sunt scutite de la plata taxei de analiză a cererii

     c) asistenţii sociali care fac dovada că se află în concediu de creştere şi îngrijire copil, sunt scutiţi, la cerere, de la plata cotizaţiei anuale de membru al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali pe toată durata concediului de creştere şi îngrijire a copilului, dacă fac dovada că în perioada respectivă au suspendată activitatea, în termen de 3 luni de la data suspendării activității;

     d) asistenții sociali care se află în somaj sunt scutiţi, la cerere, de la plata cotizaţiei anuale de membru al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali pe toată durata perioadei respective, dacă fac dovada suspendării activității;

     e) pot fi scutite, la cerere, de la plata cotizației anuale, formele independente de exercitare a profesiei de asistent social dacă pe perioada respectivă au activitatea suspendată;

     f) pot fi scutite, la cerere, de la plata cotizației anuale, persoanele care fac dovada că dețin un certificat de handicap/incapacitate temporară de muncă pe toată perioada valabilității certificatului;

     g) asistenții sociali care solicită suspendarea avizului de exercitare a profesiei de asistent social, pe perioada în care nu exercită profesia de asistent social sunt scutiți de la plata cotizației de membru, începând cu data de 1 a lunii următoare aprobării cererii. Solicitarea se face în maxim 10 zile de la data încetării raporturilor de muncă însoțită de actul care face dovada încetării acestor raporturi;

     h) persoanele care exercită profesia de asistent social ca asociat sau coordonator, prin intermediul unui cabinet individual de asistență sociala, cabinet asociat de asistență sociala sau societate civilă profesională de asistență socială, nu vor achita cotizație de membru, ci vor achita cotizatia anuală pentru forma independentă de exercitare a profesiei de asistent social;

     i) în situația în care soții sau rudele de gradul II inclusiv care se gospodăresc împreună sunt asociați/coordonatori în cadrul unui cabinet individual de asistență socială, cabinet asociat de asistență socială sau societate civilă profesională de asistență socială, va plăti cotizația de membru soțul/persoana care nu face parte din forma independentă de exercitare a profesiei;    

     j) sunt scutite de la plata taxei de analiza a cererii, formele independente de exercitare a profesiei de asistent social în cazul cărora intervin modificări;

     k) asistenţii sociali care la momentul înregistrării nu au profesat in domeniu sunt scutite de la plata taxei de analiză a cererii.

     Art. 5. În situația în care se solicită duplicat al documentelor emise, solicitantul va achita taxa de eliberare corespunzătoare documentului solicitat.

     Art. 6. În situația în care se depun cererii care nu corespund condițiilor de înregistrare sau acordare a treptelor de competență profesională, taxele achitate nu se returnează.

 

pdf_icon.jpgHotararea nr. 2 din 6 mai 2022 a consiliului national al cnasr aprobare norme privind stabilirea cuantumului taxelor si cotizatiilor obligatorii

pdf_icon.jpgHotararea nr. 2 din 14 mai 2021 a consiliului national al cnasr aprobare norme privind stabilirea cuantumului taxelor si cotizatiilor obligatorii

pdf_icon.jpgHotararea nr. 2 din 31 iulie 2020 a consiliului national al cnasr aprobare norme privind stabilirea cuantumului taxelor si cotizatiilor obligatorii

pdf_icon.jpgHotararea nr. 2 din 21 iunie 2019 a  Consiliului National al CNASR aprobare norme privind stabilirea cuantumului taxelor si cotizatiilor obligatorii.pdf

pdf_icon.jpgHOTARAREA nr. 2 din 23 iunie 2018 a Consiliului National al CNASR aprobare norme privind stabilirea cuantumului taxelor si cotizatiilor obligatorii.pdf

pdf_icon.jpg HOTARAREA nr. 2 din 21 martie 2017 a Consiliului National al CNASR.pdf

pdf_icon.jpg Hot. Consiliului nr. 2 din 2013 pentru aprobarea normelor privind cuantumul taxelor si cotizatiilor.pdf

pdf_icon.jpg Hot. Consiliului nr. 2 din 17 martie 2015.pdf

pdf_icon.jpg Hot. Consiliului nr. 2 din 18 martie 2014 privind stabilirea cuantumului taxelor si cotizatiilor obligatorii.pdf

 

 

Modalitati de plata

Plata taxelor in vederea inregistrarii, eliberarii documentelor necesare exercitarii profesiei de asistent social, cotizatiilor de membru precum si a oricaror altor taxe catre Colegiul National al Asistentilor Sociali se face doar prin banca, in urmatoarele conturi:

 

Cont IBAN: RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001 
Banca: deschis la BCR, Unitatea BCR Unirea Bucuresti

 

Cont IBAN: RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312
Banca: deschis la Raiffeisen Bank, Agentia Piata Romana Bucuresti

sau online prin sistemul Librapay

 

La depunerea banilor, solicitantul va comunica operatorului de tranzactie urmatoarele date:

  1. Nume, prenume, cnp - ale persoanei care urmeaza sa obtina dreptul de a profesa ca asistent social in conditiile Legii nr.466/2004 privind statutul asistentului social.
  2. Scopul platii - trebuie sa se specifice clar care este scopul pentru care se face plata conform informatiilor de la sectiunea Taxe si Cotizatii.

Taxele si cotizatiile se pot plati numai in conturile afisate pe site-ul www.cnasr.ro., la orice sucursala a bancilor respective, din orice localitate.

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30

Bld-ul General Gheorghe Magheru, nr. 31, et. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010325

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940