gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Inregistrarea in Registrul National al Asistentilor Sociali

  1. Documente necesare obtinerii avizului de exercitare a profesiei de asistent social

  2.  Taxe

  3. Procedura si conditii

  4. Model de parafa pentru asistentii sociali

 

 

Documente necesare obtinerii avizului de exercitare a profesiei de asistent social:

În vederea înregistrării în Registrul Naţional al Asistenţilor Sociali din România, persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea 466/2004 privind statutul asistentului social, vor depune următoarele documente:

a) cerere de inscriere in vederea eliberarii avizulului de exercitare a profesiei în original;
b) fotocopia cărtii de identitate;
c) copia legalizata dupa diplomele prevăzute de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, respectiv :
1. diploma de licenţă eliberata de o instituţie de învăţământ superior cu specializare în domeniu, forma de lungă durată, 4 ani, acreditată conform legii;
2. diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior cu specializare în domeniu, forma de scurtă durată, 3 ani, acreditată conform legii;
3. diploma de asistent social echivalată conform legii;
4. diploma de asistent social eliberată sau recunoscută într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, într-unul dintre statele aparţinând Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană.
d) declarație pe propria răspundere că nu se află în situațiile de interdicție/ incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social;
e) consimțământ în vederea prelucrării datelor cu caracter personal (formular);
f) certificat de cazier judiciar, în original;
g) adeverinta medicală sau certificat medical, în original în care se va face menţiunea : clinic sănătos, apt de muncă;
h) dovada îndeplinirii condiției de vechime a practicii în domeniul asistenței sociale (copie carte de muncă asa cum a fost completata pana la data de 01.01.2011 cand au fost scoase din circuit, contract de muncă, fișa de post, adeverința eliberată de angajator, extras din revisal cu raport per salariat) - se depun toate aceste documente
- în situaţia în care persoana nu a lucrat în domeniul asistenţei sociale, documentele prevăzute la pct. h vor fi înlocuite cu o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că persoana nu are vechime în domeniu.
i) curriculum vitae, în original;
j) dovada achitării taxei de analizare a dosarului in cuatum de 150 lei - se achita in contul se achita in unul din conturile RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 (deschis la Raiffeisen Bank), RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001 (deschis la BCR) sau online aici https://cnasr.ro/module/cnasr/plati-online;

*asistenţii sociali care la momentul înregistrării nu au profesat in domeniu sunt scutiti de la plata taxei de analiză a cererii.


Documentele se depun in dosar de plastic, perforate (nu se vor depune in folie de protectie) in ordinea mentionata mai sus.

Dosarele se pot depune personal sau pot fi trimise prin posta/curierat rapid la sediul CNASR, din str. Biserica Amzei, nr.29, etaj 3, sector 1, Bucuresti.

Dupa inregistrare, dosarul urmeaza a fi analizat de catre Comisia de avizare si atestare profesionala in vederea acordarii unei trepte de competenta profesionala.

In functie de decizia Comisiei, asistentii sociali vor primi prin email o instiintare prin care li se va comunica treapta de competenta profesionala obtinuta precum si ce procedura trebuie sa urmeze pentru a intra in posesia avizului de exercitare a profesiei de asistent social.

Dosarele complete inregistrate la CNASR cu cel tarziu doua zile inainte de data intrunirii Comisiei de avizare si atestare profesionala vor intra in analiza. Caledarul sedintelor este afisat pe site aici - https://cnasr.ro/sedinte-birou-executiv 

 

word_doc_icon.png  1. Model adeverinta de salariat

word_doc_icon.png  2. Cerere inscriere in vederea obtinerii avizului de exercitare a profesiei de asistent social

word_doc_icon.png  3. Declaratie de incompatibilitate

word_doc_icon.png  4. Consimțământ în vederea prelucrării datelor cu caracter personal

word_doc_icon.png  5. Cerere eliberare aviz de exercitare a profesiei

word_doc_icon.png  6. Decizie privind modelul de parafa

word_doc_icon.png  7. Cerere eliberare certificat pentru recunoastere internationala

 

 Taxe

a) Taxa de analizare a dosarului pentru inregistrarea in Registrul National al Asistentilor Sociali din Romania - 150 lei;
b) Cotizatia anuala a asistentilor sociali - 120 lei (asistentii sociali care solicita inregistrarea in RNASR si depun pentru prima data dosar, vor plati cotizatia dupa ce dosarul va fi aprobat de catre Comisia de Avizare, proportional cu numarul de luni ramase pana la sfarsitul anului);
c) Taxa de eliberare a certificatului de recunoastere internationala - 150 lei.

 

Plata taxelor in vederea inregistrarii, eliberarii documentelor necesare exercitarii profesiei de asistent social, cotizatiilor de membru precum si a oricaror altor taxe catre Colegiul National al Asistentilor Sociali se face prin banca in unul din conturile:

 

- Cont IBAN: RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 Banca: Raiffeisen Bank, Agentia Piata Romana Bucuresti

- Cont IBAN: RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001 Banca: BCR, Unitatea BCR Unirea

- Sau online pe site-ul CNASR aici - https://cnasr.ro/module/cnasr/plati-online


La depunerea banilor, solicitantul va comunica operatorului de tranzactie urmatoarele date:
1. Nume, prenume, cnp - ale persoanei care urmeaza sa obtina dreptul de a profesa ca asistent social in conditiile Legii nr.466/2004 privind statutul asistentului social.
2. Scopul platii - trebuie sa se specifice clar care este scopul pentru care se face plata conform informatiilor de la sectiunea Taxe si Cotizatii.

 

Procedura si conditii

Extras din Hotararea nr. 8 a Biroului executiv al CNAS, publicata in Mof. al Romaniei, partea I, nr.315 din 6 mai 2011

Art. 1. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, treptele de competență profesională prevăzute în Anexa nr 1 a Codului deontologic al profesiei de asistent social publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 173 din 06/03/2008, se acordă persoanelor prevăzute la art.2 alin. (2) lit.a)-d) din Legea nr.466/2004, privind statutul asistentului social, cărora le-a fost aprobată cererea de inscriere ca membru în Colegiu, în funcție de criteriul vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de asistent social cumulativ cu cel al practicii în domeniul asistenței sociale realizate dupa obținerea diplomei de licență în specializarea asistență socială, dupa cum urmează: 

a) mai puțin de 12 luni vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de asistent social și vechime de practică în domeniu - treapta de competență profesională debutant.
b) minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de asistent social și minim 1 ani vechime de practică în domeniu - treapta de competență profesională practicant.
c) minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de asistent social și minim 3 ani vechime de practică în domeniu - treapta de competență profesională specialist.
d) minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de asistent social și minim 5 ani vechime de practică în domeniu - treapta de competență profesională principal.

(2) În cazul persoanelor care îndeplinesc condițiile de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de asistent social dar nu îndeplinesc sau nu pot face dovada îndeplinirii condiției de vechime a practicii în domeniu, treptele de competență se acordă în funcție de criteriul vechimii practicii în domeniu așa cum rezultă din documentele justificative, potrivit tranșelor de vechime prevăzute la alin.(1).

Art. 2. - Prevederile art. 1 se aplică în mod corespunzător și persoanelor prevăzute la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului social, care au obținut diploma de licență în specializarea asistență socială.

Art.3. - (1) Acordarea treptelor de competență se realizează de către Biroul executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, la propunerea Comisiei de avizare și atestare profesională, în baza analizării cererii și documentelor depuse de solicitant și se înscriu în avizul de exercitare a profesiei.

(2) Cererea și documentele necesare se depun la secretariatul Colegiului personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau curierat rapid, urmând a fi soluționată în termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii. În situația depunerii unei documentații incomplete, termenul se prelungește cu încă 30 de zile.

 

Model de parafa pentru asistentii sociali

Decizie privind aprobarea modelului si continutului parafei profesionale utilizate de asistentii sociali

In temeiul art. 14, alin. 1, lit. e din Regulamentul de Organizare si Functionare al CNASR coroborat cu prevederile art. 10, alin.2 din Hotararea nr. 8 a Biroului Executiv al CNASR privind acordarea treptelor de competenta profesionala asistentilor sociali Presedintele CNASR decide:

 

 Art. 1. – (1) Se aproba modelul de parafa:

 

 

NUME PRENUME

asistent social debutant

aviz de exercitare a profesiei

Cod: 00000

NUME PRENUME

asistent social practicant

aviz de exercitare a profesiei

Cod: 00000

NUME PRENUME

asistent social specialist

aviz de exercitare a profesiei

Cod: 00000

NUME PRENUME*

asistent social principal

aviz de exercitare a profesiei

Cod: 00000

NUME PRENUME**

asistent social

 

atestat de libera practica

Cod: 00000

 

(2) Parafele profesionale vor fi realizate potrivit tipului de aviz de exercitare a profesiei obţinut sau dupa caz atestat de liberă practică.

(3) Se aproba urmatoarele elemente de identitate vizuala privind parafa :

 

  1. font: Arial, mărime: 7,5;
  2. numele şi prenumele asistentului social vor fi înscrise cu majuscule;
  3. titulul professional, titlul documentului care atestă competenţele profesionale şi numărul vor  fi înscrise fără majuscule;
  4. parafa nu va fi încadrată într-un patrulater;
  5. culoarea de imprimare a parafei va fi rosie.

 

Art. 2. – Prezenta decizie va fi adusa la cunostinta asistentilor sociali, prin postare pe site-ul www.cnasr.ro.

Art. 3. - Prezenta decizie intra in vigoare de la data semnarii acestuia.

Art. 2. – Prezenta decizie va fi adusa la cunostinta asistentilor sociali, prin postare pe site-ul www.cnasr.ro.

Art. 3. - Prezenta decizie intra in vigoare de la data semnarii acestuia.

 

Presedinte,

Florian Valeriu SALAJEANU

Bucuresti, 3 martie 2011

Nr. 3

 

* Model de parafa pentru asistentii sociali care au obtinut titlul de asistent social principal dupa data de 05.05.2011;

** Model de parafa pentru asistentii sociali care detin atestatul de libera practica ; In cazul persoanelor care detin atestatul de libera practica si au inscris treapta de asistent social principal, se va mentiona asistent social principal. 

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940