gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Reteaua de excelenta in asistenta sociala

Metodologie aderare

Metodologie pentru înfiinţarea şi organizarea Rețelei de Excelență în Asistență Socială (RE – AS)

Art. 1. Prezenta metodologie stabileşte modalitatea de aderare la Rețeaua de excelență în asistență socială, condiţiile de acces, încetarea calităţii de membru precum şi drepturile şi obligaţiile membrilor.

Art. 2.

(1) În vederea includerii în Rețeaua de excelență în asistența socială (RE - AS), organizaţiile trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

 • să fie organizaţie publică sau privată, din domeniul social;
 • să aibă angajaţi asistenţi sociali, în condiţiile Legii 466/2004 privind statutul asistentului social;
 • să respecte prevederile art. 40 alin. 3 din Legea nr. 292/2011 care prevede că ‘Furnizorii de servicii sociale asigură activitățile prevăzute la alin. 2 prin asistenții sociali angajați în structurile proprii sau, în lipsa acestora, pot achiziționa serviciile acordate de asistenții sociali înregistrați cu cabinete individuale sau societăți civile profesionale de asistență socială’;
 • să deţină metodogii şi/sau proceduri de lucru clare care să reglementeze activitățile de asistență socială din instituție şi implicit activităţile asistentului social. Aceste proceduri și metodologii trebuie să fie întocmite în conformitate cu Codul deontologic al asistentului social și alte acte normative din domeniul asistenţei sociale.

(2) Aderarea la Rețeaua de excelență în asistența socială se face pe bază de invitație sau prin depunerea candidaturii. 

(3) Documentele necesare aderării sunt:

 • cererea de aderare sau invitaţia, după caz;
 • Copie statut;
 • Copie Hotărâre judecătorească de înfiinţare;
 • CV-ul organizaţiei (care va cuprinde şi organigrama instituţională);
 • Alte documente solicitate.

Art. 3. Înregistrarea în Reţea se face prin hotărârea Biroului Executiv al CNAS, ca urmare a analizării documentaţiei organizaţiei invitate/aplicante.

Art. 4. Calitatea de membru al Rețelei de Excelență în Asistența Socială (RE-AS),  încetează:

 • la cererea formulată de reprezentanţii organizaţiei;
 • • prin excludere, ca urmare a imposibilităţii îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art.2, alin.(1);

Art. 5. Membrii Rețelei de Excelență în Asistență Socială (RE-AS),  au următoarele drepturi:

 • să primească, la solicitare, consultanţă din partea Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali şi a celorlalţi membrii cu privire la elaborarea actelor normative în care se regăsesc prevederi referitoare la activităţile de asistenţă socială;
 • să solicite şi să obţină sprijin, din partea Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali şi a celorlalţi membri, inclusiv consultanţă de specialitate, în vederea soluţionării unor probleme deosebite din domeniul său de competenţă;
 • să formuleze, la solicitare, puncte de vedere faţă de propunerile înaintate ministerului de resort, autorităţilor publice sau organismelor private, de către Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, în ceea ce priveşte normele şi reglementările în domeniul asistenţei sociale.
 • să colaborareze la soluţionarea aspectelor problematice privind acordarea unor servicii de asistenţă socială la nivelul standardelor profesionale în domeniu, ţinând cont de specificul fiecărei organizaţii;
 • să colaboreze la realizarea unor studii şi cercetări privind problematica asistenţei sociale;
 • să organizeze, în colaborare, simpozioane, mese rotunde, dezbateri şi întâlniri de lucru care vizează aspecte de interes comun;

Art. 6. Membrii Rețelei de excelență în asistența socială (RE-AS), au următoarele obligaţii:

 • să respecte prevederile prezentei metodologii;
 • să monitorizeaze respectarea prevederilor legale şi a prevederilor din actele cu caracter normativ adoptate de către Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, referitoare la exercitarea profesiei de asistent social;
 • să comunice reciproc noile metode şi tehnici de intervenţie în domeniul asistenţei sociale, adoptate sau experimentate în cadrul organizaţiei;
 • să promoveze, în mod obiectiv, imaginea celorlați membrii;
 • să mediatizeze activităţilor desfăşurate în comun;
 • să asigure participarea reprezentantului legal la ședința anuală a Rețelei Rețeaua de excelență în asistență socială (RE-AS).
 • să se abţină de la orice activităţi de natură a aduce prejudicii celorlalți membrii;

Art. 7.  

(1) Rețeaua de excelență în asistență socială (RE-AS) se întrunește în ședință ordinară în luna decembrie a fiecărui an, de regulă la sediul CNAS, având o agendă de lucru stabilită anterior și adusă la cunoștință membrilor. 

(2) În cazuri speciale, președintele Colegiului Național al Asistenților Sociali poate convoca  întrunirea Rețelei de excelență în asistență socială (RE-AS),   în sesiune extraordinară, cu informarea prealabilă și cu condiția confirmării participării membrilor.

(3) Rețeaua de excelență în asistență socială (RE-AS) poate fi operativă folosind și alte mijloace de comunicare adecvate și agreate de către toți membrii (email, skype, etc.)

(4) Lucrările Rețelei de excelență în asistență socială (RE-AS), sunt conduse de preşedintele Colegiului Național al Asistenților Sociali.

(5) La lucrările Rețelei pot participa, la invitaţia preşedintelui Colegiului Național al Asistenților Sociali, reprezentanţi ai altor autorităţi sau instituţii publice și reprezentanţi ai organizațiilor neguvernamentale, altele decât cele membre în Rețea.

 (6) Coordonarea și activitatea de secretariat a Rețelei este asigurată de către Colegiul Național al Asistenților Sociali.

 

word_doc_icon.png  Model cerere de aderare REAS

 

Membri

ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BACAU

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MEHEDINTI

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VASLUI

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 1

FUNDATIA SERVICIILOR SOCIALE BETHANY

SOS SATELE COPIILOR ROMANIA

 

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940