Bld. General Gheorghe Magheru, nr. 31, et. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010325 Tel: 0748.124.585, 021.317.51.25

Structura teritoriala Valcea

Presedinte Structura Teritoriala CNASR Valcea: Stoian Roxana-Maria

Echipa :

FunctiaReprezentant
VicepresedinteDutulescu Liliana Carmen
MembruIORGA Sonia
MembruGEORGESCU Remus
MembruPOPESCU Florin

Date de contactvalcea@cnasr.ro;