Bld. General Gheorghe Magheru, nr. 31, et. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010325 Tel: 0748.124.585, 021.317.51.25

Tag Results

Search results for cod fiscal

𝐂𝐨𝐥𝐞𝐠𝐢𝐮𝐥 𝐍𝐚𝐭̧𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭̦𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐢𝐧 𝐑𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐢𝐚 (𝐂𝐍𝐀𝐒𝐑) 𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐬 𝐝-𝐥𝐮𝐢 𝐈𝐨𝐧-𝐌𝐚𝐫𝐜𝐞𝐥 𝐂𝐢𝐨𝐥𝐚𝐜𝐮, 𝐏𝐫𝐢𝐦-𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐮𝐥 𝐑𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐢𝐞𝐢, 𝐨 𝐬𝐜𝐫𝐢𝐬𝐨𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚𝐭 𝐜𝐚 𝐦𝐚̆𝐬𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐚𝐝𝐮𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐧𝐨𝐮𝐥 𝐂𝐨𝐝 𝐅𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥 𝐬𝐚̆ 𝐧𝐮 𝐬𝐞 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐬̦𝐢 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐮𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐚𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭̦𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐢𝐧 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐩𝐮