Bld. General Gheorghe Magheru, nr. 31, et. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010325 Tel: 0748.124.585, 021.317.51.25

Atestatul de liberă practică în asistență socială

 1. Documente necesare
 2. Taxe
 3. Procedura si conditii
 4. Model de parafa pentru asistentii sociali

 

Documente necesare 

Asistentii sociali care au obtinut avizul de exercitare a profesiei de asistent social treapta de competenta principal pot solicita obtinerea atestatului de libera practica in conditiile Legii nr.466/2004 si ale Regulamentului de organizare si functionare al Colegiului National al Asistentilor Sociali, cu completarile ulterioare.

Perioada lucrata, dupa intrarea in vigoare a Legii nr.466/2004, ca practica in domeniul asistentei sociale de catre persoanele care pana la data intrarii in vigoare a Hotararii nr. 8 a Biroului Executiv al CNASR privind acordarea treptelor de competenta profesionala asistentilor sociali, publicata in MOF al Romaniei, nr.315/6.V.2011, nu au formulat cerere de inscriere in Colegiul National al Asistentilor Sociali, nu se ia in calcul la stabilirea perioadei minime necesara obtinerii atestatului de libera practica.

Conform Legii 466/2004 privind statutul asistentului social - Art. 9 (5) Pentru obținerea atestatului de liberă practică, asistentul social trebuie:

 1. să facă dovada că a practicat asistența socială o perioadă de cel puțin 5 ani până în momentul depunerii cererii;
 2. să nu fi fost găsit vinovat de Colegiu în cazul unor anchete privind practica de asistență socială;
 3. să depună la Colegiu: cererea însoțită de curriculum vitae, o scrisoare de motivație și recomandări din partea a 3 asistenți sociali.

Documentele necesare obtinerii atestatului de libera practica sunt urmatoarele: 

1. cerere de obtinerea a atestatului de libera practica;
2. dovada exercitarii profesiei in una dintre formele de exercitare ale profesiei, in fotocopie semnata de catre titular pentru conformitate cu originalul (adeverinta de la locul de munca conform formular, copie carte de munca, copie contract de munca);
3. scrisoare de motivatie pentru obtinerea atestatului de libera practica in asistenta sociala;
4. consimțământ în vederea prelucrării datelor cu caracter personal (formular);
5. recomandari parafate din partea a 3 asistenti sociali principali, inregistrati in Registrul national al asistentilor sociali din Romania;
6. curriculum vitae, format europass;
7.dovada detinerii titlului de asistent social principal (copia avizului de exercitare a profesiei de asistent social principal);
8. dovada achitarii taxei de analiza a cererii pentru obtinerea atestatului de libera practica - 150 lei se poate achita in contul RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 deschis la Raiffeisen Bank, Agentia Piata Romana;
9. cotizatia de membru achitata la zi.

*Dosarul pentru obtinerea atestatului de libera practica se depune impreuna cu dosarul pentru infiintarea unei forme independente de exercitare a profesiei de asistent social.

Documentele se depun in dosar de plastic, perforate (nu se vor depune in folie de protectie) in ordinea mentionata mai sus.

Documentele se depun personal sau prin posta/curierat rapid la sediul autoritatii din Bld-ul General Gheorghe Magheru, nr. 31, et. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010325.

Vor intra in analiza Comisiei de avizare si atestare profesionala doar dosarele inregistrate la CNASR cu cel tarziu trei zile anterioare datei de intrunire a Comisiei.

Caledarul sedintelor Comisiei de avizare si atestare profesionala este afisat pe site - https://cnasr.ro/sedinte-birou-executiv

Asistentii sociali vor primi, prin email, o instiintare prin care li se va comunica rezolutia analizei dosarului si aprobarii in Sedinta Biroului Executiv al CNASR, precum si ce procedura trebuie sa urmeze pentru a intra in posesia atestatului de libera practica.

1. Cerere eliberare atestat de libera practica

2. Declaratie de incompatibilitate

3. Consimtamant in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal

4. Model adeverinta de salariat

 

Taxe 

a) Taxa de analizare a dosarului pentru inregistrarea in Registrul National al Asistentilor Sociali din Romania - 150 lei;
b) Cotizatia anuala a asistentilor sociali - 120 lei ( asistentii sociali care solicita inregistrarea in RNASR si depun pentru prima data dosar, vor plati cotizatia dupa ce dosarul va fi aprobat de catre Comisia de Avizare, proportional cu numarul de luni ramase pana la sfarsitul anului);
c) Taxa de eliberare a certificatului de recunoastere internationala - 150 lei.

Plata taxelor in vederea inregistrarii, eliberarii documentelor necesare exercitarii profesiei de asistent social, cotizatiilor de membru precum si a oricaror altor taxe catre Colegiul National al Asistentilor Sociali se face prin banca in unul din conturile:

- Cont IBAN: RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 Banca: Raiffeisen Bank, Agentia Piata Romana Bucuresti

- Cont IBAN: RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001 Banca: BCR, Unitatea BCR Unirea

- Sau online pe site-ul CNASR aici - https://portal.cnasr.ro/plata-online

La depunerea banilor, solicitantul va comunica operatorului de tranzactie urmatoarele date:
1. Nume, prenume, cnp - ale persoanei care urmeaza sa obtina dreptul de a profesa ca asistent social in conditiile Legii nr.466/2004 privind statutul asistentului social.
2. Scopul platii - trebuie sa se specifice clar care este scopul pentru care se face plata conform informatiilor de la sectiunea Taxe si Cotizatii.

 

Procedura si conditii 

Extras din Hotararea nr. 8 a Biroului executiv al CNAS, publicata in Mof. al Romaniei, partea I, nr.315 din 6 mai 2011

Art. 1. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, treptele de competență profesională prevăzute în Anexa nr 1 a Codului deontologic al profesiei de asistent social publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 173 din 06/03/2008, se acordă persoanelor prevăzute la art.2 alin. (2) lit.a)-d) din Legea nr.466/2004, privind statutul asistentului social, cărora le-a fost aprobată cererea de inscriere ca membru în Colegiu, în funcție de criteriul vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de asistent social cumulativ cu cel al practicii în domeniul asistenței sociale realizate dupa obținerea diplomei de licență în specializarea asistență socială, dupa cum urmează: 

a) mai puțin de 12 luni vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de asistent social și vechime de practică în domeniu - treapta de competență profesională debutant.
b) minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de asistent social și minim 1 ani vechime de practică în domeniu - treapta de competență profesională practicant.
c) minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de asistent social și minim 3 ani vechime de practică în domeniu - treapta de competență profesională specialist.
d) minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de asistent social și minim 5 ani vechime de practică în domeniu - treapta de competență profesională principal.

(2) În cazul persoanelor care îndeplinesc condițiile de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de asistent social dar nu îndeplinesc sau nu pot face dovada îndeplinirii condiției de vechime a practicii în domeniu, treptele de competență se acordă în funcție de criteriul vechimii practicii în domeniu așa cum rezultă din documentele justificative, potrivit tranșelor de vechime prevăzute la alin.(1).

Art. 2. - Prevederile art. 1 se aplică în mod corespunzător și persoanelor prevăzute la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului social, care au obținut diploma de licență în specializarea asistență socială.

Art.3. - (1) Acordarea treptelor de competență se realizează de către Biroul executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, la propunerea Comisiei de avizare și atestare profesională, în baza analizării cererii și documentelor depuse de solicitant și se înscriu în avizul de exercitare a profesiei.

(2) Cererea și documentele necesare se depun la secretariatul Colegiului personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau curierat rapid, urmând a fi soluționată în termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii. În situația depunerii unei documentații incomplete, termenul se prelungește cu încă 30 de zile.

 

Model de parafa pentru asistentii sociali 

Decizie privind aprobarea modelului si continutului parafei profesionale utilizate de asistentii sociali

In temeiul art. 14, alin. 1, lit. e din Regulamentul de Organizare si Functionare al CNASR coroborat cu prevederile art. 10, alin.2 din Hotararea nr. 8 a Biroului Executiv al CNASR privind acordarea treptelor de competenta profesionala asistentilor sociali Presedintele CNASR decide:

 Art. 1. – (1) Se aproba modelul de parafa:

 

NUME PRENUME
NUME PRENUME
NUME PRENUME
NUME PRENUME
NUME PRENUME
asistent social debutant
asistent social practicant
asistent social specialist
asistent social principal
asistent social
aviz de exercitare a profesiei
aviz de exercitare a profesiei
aviz de exercitare a profesiei
aviz de exercitare a profesiei
atestat de libera practica
Cod: 00000
Cod: 00000
Cod: 00000
Cod: 00000
Cod: 00000


(2) Parafele profesionale vor fi realizate potrivit tipului de aviz de exercitare a profesiei obţinut sau dupa caz atestat de liberă practică.

(3) Se aproba urmatoarele elemente de identitate vizuala privind parafa :

 1. font: Arial, mărime: 7,5;
 2. numele şi prenumele asistentului social vor fi înscrise cu majuscule;
 3. titulul professional, titlul documentului care atestă competenţele profesionale şi numărul vor  fi înscrise fără majuscule;
 4. parafa nu va fi încadrată într-un patrulater;
 5. culoarea de imprimare a parafei va fi rosie.

Art. 2. – Prezenta decizie va fi adusa la cunostinta asistentilor sociali, prin postare pe site-ul www.cnasr.ro.

Art. 3. - Prezenta decizie intra in vigoare de la data semnarii acestuia.

Art. 2. – Prezenta decizie va fi adusa la cunostinta asistentilor sociali, prin postare pe site-ul www.cnasr.ro.

Art. 3. - Prezenta decizie intra in vigoare de la data semnarii acestuia.

 

Presedinte,

Florian Valeriu SALAJEANU

Bucuresti, 3 martie 2011

Nr. 3

 

* Model de parafa pentru asistentii sociali care au obtinut titlul de asistent social principal dupa data de 05.05.2011;

** Model de parafa pentru asistentii sociali care detin atestatul de libera practica ; In cazul persoanelor care detin atestatul de libera practica si au inscris treapta de asistent social principal, se va mentiona asistent social principal.