Bld. General Gheorghe Magheru, nr. 31, et. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010325 Tel: 0748.124.585, 021.317.51.25

Societăți civile profesionale de asistență socială

  1. Documente necesare pentru inregistrarea formelor independente de exercitare a profesiei de asistent social
  2. Taxe

Prin societate civilă profesională de asistenta sociala se înţelege societatea constituită printr-un contract de societate civilă, în temeiul art. 9 şi urm. din Legea nr. 466/2004, de către doi sau mai mulţi asistenţi sociali cu drept de liberă practică, declarată la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali şi înregistrată în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a.

Actul constitutiv (contractul de societate civilă profesională) se încheie în formă scrisă, şi va cuprinde în mod obligatoriu clauzele prevăzute în anexa nr. 5 la prezenta procedură.

Societatea civilă profesională de asistenţă socială se individualizează prin:

  1. denumire, care constă în denumirea aleasă prin actul constitutiv (contractul de societate civilă profesională) şi care trebuie să cuprindă obligatoriu cel puţin numele unuia dintre asociaţi, urmată de sintagma "societate civilă profesională de asistenţă socială";
  2. sediul profesional declarat;
  3. patrimoniul sau capitalul social, constând în aport în natură sau numerar;
  4. codul de înregistrare, atribuit prin înregistrarea în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a.

Documente necesare pentru inregistrarea formelor independente de exercitare a profesiei de asistent social

a) actul constitutiv al cabinetului individual de asistenţă socială, potrivit anexei nr. 3, contractul de asociere, potrivit anexei nr. 4 sau actul constitutiv al societăţii civile profesionale (contractul de societate civilă profesională), potrivit anexei nr. 5, după caz (în doua exemplare originale);

b) atestatele de liberă practică ale asistenţilor sociali titulari ai formei independente de exercitare a profesiei de asistent social (fotocopie, semnată de către titular(-i) pentru conformitate cu originalul);

c) dovada deţinerii legale a spaţiului ce constituie sediul profesional şi/sau punctul de lucru al formei independente de exercitare a profesiei de asistent social, precum şi schiţa spaţiului (original sau copie legalizată); Dovada spatiului va fi insotita de contract de comodat (sau alta forma de contract acceptate de parti) incheiat intre detinatorii spatiului si forma independent de exercitare a profesiei in curs de constituire;

d) dovada patrimoniului sau capitalului social subscris şi vărsat, respectiv dovada aporturilor în natură (fotocopie, semnată de către titular(-i) pentru conformitate cu originalul); ex: o factura pentru achizitionarea unui obiect de inventor sau un extras de cont cu o suma minima de 500 lei;

e) dovada achitării taxei de înregistrare (fotocopie, semnată de către titular(-i) pentru conformitate cu originalul);

f) opis, cuprinzând documentele depuse la dosar, semnat şi datat de către titular(-i);

g) dosar cu şină.


Dosarele se pot depune personal sau pot fi trimise prin posta/curierat rapid la sediul CNASR, din Bld-ul General Gheorghe Magheru, nr. 31, et. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010325.

Vor intra in analiza Comisiei de avizare si atestare profesionala doar dosarele inregistrate la CNASR cu cel tarziu trei zile anterioare datei de intrunire a Comisiei.

Caledarul sedintelor Comisiei de avizare si atestare profesionala este afisat pe site - https://cnasr.ro/sedinte-birou-executiv.

Asistentii sociali vor primi, prin email, o instiintare prin care li se va comunica rezolutia analizei dosarului si aprobarii in Sedinta Biroului Executiv al CNASR, precum si ce procedura trebuie sa urmeze pentru a intra in posesia documentelor de infiintare ale formei independente.

1. Norme privind infiintarea si organizarea formelor independente de exercitare a profesiei de asistent social

2. Anexa nr.3 - 2018

3. Anexa nr.4 - 2018

4. Anexa nr.5 - 2018

5. Consimtamant in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal


Taxe

a) Taxa analizare dosar pentru infiintarea formelor independente de exercitare a profesiei (cabinet individual, cabinet asociat sau societate civila profesionala in asistenta sociala) - 300 lei;

b) Cotizatie anuala pentru cabinetele individuale de asistenta sociala - 225 lei;

c) Cotizatie anuala pentru societatile civile profesionale in asistenta sociala sau a cabinetelor asociate in asistenta sociala - 450 lei;