Bld. General Gheorghe Magheru, nr. 31, et. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010325 Tel: 0748.124.585, 021.317.51.25

Cabinete asociate de asistență socială

  1. Documente necesare pentru inregistrarea formelor independente de exercitare a profesiei de asistent social
  2. Taxe

Cabinetele individuale de asistenţă socială înregistrate în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a, se pot asocia prin contract, încheiat în formă scrisă, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Contractul de asociere va fi declarat la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, urmând ca noua formă independentă de exercitare a profesiei de asistent social să fie înregistrată potrivit hotărârii Biroului executiv, în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a.

După atribuirea codului de înregistrare al cabinetelor asociate, titularii cabinetelor individuale asociate prestează serviciile de asistenta sociala numai în numele şi pe seama noii forme de exercitare a profesiei, cu păstrarea drepturilor şi a obligaţiilor individuale prevăzute de lege.

De asemenea, personalul cabinetelor urmează a fi angajat de către noua formă de exercitare a profesiei.

Titularii cabinetelor asociate hotărăsc şi declară de comun-acord noul sediu profesional comun, iar patrimoniul se va compune din patrimoniile declarate de către toate cabinetele individuale asociate. De asemenea, denumirea va cuprinde numele tuturor titularilor cabinetelor asociate, în ordinea stabilită de către aceştia, urmată de sintagma "cabinete asociate de asistenţă socială". Dispoziţiile art. 4 din prezenta hotărâre se aplică în mod corespunzător şi cabinetelor asociate de asistenta sociala.

Cabinetele asociate de asistenţă socială sunt administrate de către un coordonator sau administrator numit din rândul titularilor cabinetelor asociate, prin contractul de asociere sau prin hotărârea adunării generale a cabinetelor asociate. 


Documente necesare pentru inregistrarea formelor independente de exercitare a profesiei de asistent social

a) actul constitutiv al cabinetului individual de asistenţă socială, potrivit anexei nr. 3, contractul de asociere, potrivit anexei nr. 4 sau actul constitutiv al societăţii civile profesionale (contractul de societate civilă profesională), potrivit anexei nr. 5, după caz (în doua exemplare originale);

b) atestatele de liberă practică ale asistenţilor sociali titulari ai formei independente de exercitare a profesiei de asistent social (fotocopie, semnată de către titular(-i) pentru conformitate cu originalul);

c) dovada deţinerii legale a spaţiului ce constituie sediul profesional şi/sau punctul de lucru al formei independente de exercitare a profesiei de asistent social, precum şi schiţa spaţiului (original sau copie legalizată); Dovada spatiului va fi insotita de contract de comodat (sau alta forma de contract acceptate de parti) incheiat intre detinatorii spatiului si forma independent de exercitare a profesiei in curs de constituire;

d) dovada patrimoniului sau capitalului social subscris şi vărsat, respectiv dovada aporturilor în natură (fotocopie, semnată de către titular(-i) pentru conformitate cu originalul); ex: o factura pentru achizitionarea unui obiect de inventor sau un extras de cont cu o suma minima de 500 lei;

e) dovada achitării taxei de înregistrare (fotocopie, semnată de către titular(-i) pentru conformitate cu originalul);

f) opis, cuprinzând documentele depuse la dosar, semnat şi datat de către titular(-i);

g) dosar cu şină.


Dosarele complete inregistrate la CNASR cu cel tarziu doua zile inainte de data intrunirii Comisiei de avizare si atestare profesionala vor intra in analiza. Caledarul sedintelor este afisat pe site aici - https://cnasr.ro/sedinte-birou-executiv 

1. Norme privind infiintarea si organizarea formelor independente de exercitare a profesiei de asistent social

2. Anexa nr.3 - 2018

3. Anexa nr.4 - 2018

4. Anexa nr.5 - 2018

5. Consimtamant in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal

 

Taxe

a) Taxa analizare dosar pentru infiintarea formelor independente de exercitare a profesiei (cabinet individual, cabinet asociat sau societate civila profesionala in asistenta sociala) - 300 lei;

b) Cotizatie anuala pentru cabinetele individuale de asistenta sociala - 225 lei;

c) Cotizatie anuala pentru societatile civile profesionale in asistenta sociala sau a cabinetelor asociate in asistenta sociala - 450 lei;