Bld. General Gheorghe Magheru, nr. 31, et. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010325 Tel: 0748.124.585, 021.317.51.25

Programe organizate de către furnizorii înregistrați

În vederea avizării programelor de formare profesională prevăzute în anexa A, pct. 1-4, furnizorii de formare profesională continuă în asistență sociala depun la secretariatul Biroului executiv următoarele documente:

 1. cerere de avizare şi creditare profesională;
 2. programa de formare profesională continuă, care conține timpul alocat, conținutul teoretic şi practic, numărul de module și prezentarea modalităţii de formare profesională cu precizarea denumirii, a specialității sau domeniului profesional, potrivit anexei la prezentele norme, a criteriilor şi modalităţilor de selecţie ale participanților și perioada;
 3. dovada existenţei a unui număr minim de doi asistenți sociali principali, în calitate de lectori, pentru asigurarea managementului calității actului de fomare profesională şi susţinerea modalităţii de formare profesională continuă în asistență socială;
 4. curriculum vitae în format Europass, pentru fiecare persoană care susţine sau prezintă cursuri sau lucrări cu caracter ştiinţific sau profesional;
 5. lista dotărilor și dovada existenței spațiului unde se desfășoara programul de formare;
 6. declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea standardelor de calitate în formarea profesională a asistenților sociali, potrivit dispozițiilor prezentelor norme, cu precizarea numărului maxim de participanți, dată de către reprezentantul legal al furnizorilor de formare profesională continuă, in original;
 7. opis, semnat și ștampilat, în original;
 8. dosar cu şină.

La finalizarea programului de formare profesională, furnizorul de formare are obligaţia depunerii la secretariatul Biroului executiv a documentelor care certifică participarea și/sau absolvirea programului de fomare profesională avizat, în condițiile prezentelor norme, după cum urmează:

 1. listă participanţi – în original, semnată şi ştampilată de către organizatorul formării (în cazul în care, la programul de formare profesională continuă, participă şi alte categorii de persoane decât asistenţi sociali, se vor completa două liste de participanţi distincte şi se vor depune la Colegiu);
 2. listă lectori;
 3. dovada achitării taxei de eliberare a certificatelor de participare (cu excepția activităților organizate de către Colegiul Național al Asistenților Sociali, prin sucursalele teritoriale).

Neprezentarea documentelor prevăzute mai sus, în termen de 15 zile de la data finalizării perioadei de desfășurare a programului de formare profesională continuă, atrage anularea avizului de creditare.

1. Cerere de avizare si creditare profesionala

2. C.V. - format EUROPASS

3. Declaratie furnizor privind programul de formare

4. Lista salilor si a dotarilor

5. Modalitatea de completare a CV-ului in format Europass

6. Model adresa inaintare in vederea eliberarii certificatelor de participare

7. Model lista lectori

8. Model lista participanti - alte categorii de persoane

9. Model lista participanti - membrii CNASR

10. Opis dosar avizare si creditare program

11. Programa de formare profesionala continua in asistenta sociala

12. Anexa A - activitatile de formare profesionala in sistemul de credite

13. Anexa B - domeniile profesionale ale asistentului social